Mesajul Directorului

“Noi te ajutăm să-ţi creezi viitorul”

Ianovici Dina, Directorul CTC

Stimaţi prieteni,

Deja de o jumătate de secol Colegiul Tehnologic din Chişinău activează cu succes în domeniul pregătirii cadrelor de specialişti pentru diverse ramuri ale economiei naţionale. Colegiul a fost fondat în anul 1967, cu denumirea iniţială de „Tehnicum”, în scopul pregătirii specialiştilor pentru întreprinderile de deservire socială a populaţiei. Ulterior domeniile de activitate ale absolvenţilor s-au extins şi asupra întreprinderilor de industrie uşoară şi a celor de producere a maşinilor şi aparatelor electrice de uz casnic.

Istoria instituţiei noastre cuprinde un şir de realizări şi tradiţii, datorită cărora Colegiul Tehnologic se bucură până în present de popularitate în rândurile candidaţilor la studii. Ne bucură şi ne onorează faptul că marea majoritate a referinţelor, vizând calitatea pregătirii specialiştilor la specialităţile de profil ale Colegiului, o constituie opiniile pozitive. Acestea vin de la colectivele şi conducătorii întreprinderilor, de la cadrele didactice universitare etc – toate atestând un grad de înaltă pregătire a discipolilor noştri, reflectând şi profesionalismul personalului didactic. Instituţia de învăţământ posedă un potenţial didactic uman de înaltă calificare ce asigură pregătirea calitativă a cadrelor utilizând, în colaborare cu mediul economic, toate formele efective de formare profesională recomandate de documentele de politici educaţionale ale statului. Marea majoritate a cadrelor didactice sunt deţinători de grade didactice şi grade ştiinţifice şi datorită eforturilor şi muncii depuse cu dăruire, corpul profesoral asigură calitatea pregătirii cadrelor şi buna funcţionalitate a instituţiei.

Formarea profesională în Colegiu asigură pregătirea specialiştilorcu caracter aplicativ pentru îndeplinirea lucrărilor de complexitate medie în domeniile de formare la care Colegiul este autorizat:

  • 72 330 – Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături;
  • 72 320 – Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot;
  • 72 340 – Modelarea şi tehnologia articolelor din piele şi înlocuitori;
  • 71 340 – Maşini şi aparate electrice de uz casnic.

Aceste specialităţi sînt solicitate la întreprinderile de profil din republică, în primul rînd la cele de industrie uşoară şi de deservire socială a populaţiei. Colegiul utilizează diferite forme de colaborare cu agenţii economici pentru a eficientiza la maxim procesul de pregătire a cadrelor la aceste specialităţi. Elevii Colegiului beneficiază de stagii de instruire practică atât în atelierele instituţiei, cât şi în condiţii industriale, fiind pregătiţi în conformitate cu cerinţele pieţii muncii la întreprinderi de profil: „Ionel”, „Artizana”, „Steaua Reds”, „Cristina”, „Frio Dins” ş.a.

În perioada de activitate instituţia a emis un mare număr de absolvenţi, care şi-au găsit o largă aplicare în economia naţională, activând la diverse întreprinderi, atât din ţară, cât şi de peste hotarele ei. În anii puterii sovietice aceştia îşi găseau aplicaţia în tot spaţiul URSS, iar astăzi absolvenţii se regăsesc în diferite colţuri ale lumii.

Candidaţii la studii, care sunt absolvenţii gimnaziilor şi liceelor din republică, vor găsi în Colegiul Tehnologic o instituţie afirmată, adecvată nevoilor reale de studii şi de formare, deoarece idealul nostru educativ este realizarea unui model de dezvoltare armonioasă şi de manifestare deplină a personalităţii absolventului, cu întreaga gamăde calităţi de ordin intelectual, moral şi profesional.

COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIŞINĂU – UN PAS SIGUR SPRE UN VIITOR DE SUCCES!

Skip to toolbar